जर्नल फोकस फोकस 2019-03

03 फोकस येशू 2019 03

जुलाई सेप्टेम्बर 2019


न्यानो सम्बन्ध - टोनी पेन्टेनर

परमेश्वरसँगको समुदाय - जोसेफ टाच

वास्तविक पूजा गर्ने ठाउँ - हन्नेस Zaugg

येशू तपाईंलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ - टामी थाच

जीवित पानीको स्रोत - ओवेन भिसागी

उत्तम शिक्षक अनुग्रह - टाकालानी म्यूस्कवा

मानवता को लागी एक ठूलो कदम - इरेन विल्सन

धनको मोह - जोसेफ टाच

शारीरिक भाषा - ब्यारी रोबिन्सन

येशूसँग हुँदा - क्याथी डेड्डो