जर्नल फोकस फोकस 2018-01

03 फोकस येशू 2018 01

अप्रिल जुन 2018


येशूमा स्पटलाइट - टोनी पेन्टेनर

यो वास्तवमै भयो - जोसेफ टावाच

सबैका लागि शुभ समाचार - जोनाथन स्टेप

लुगा धुनेबाट पाठ - टेमी टाटाच

जोसफ तावाच - ख्रीष्ट दाखको बोट हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू हौं

पहिलो अन्तिम हुनु पर्छ! - हिलारी जेकब्स

पवित्र आत्माले यसलाई सम्भव तुल्याउछ - फिलिपर गेल

आमाको दिनमा शान्ति - जोसेफ टाकाच

निवासी एलियंस - क्लिफ नील