जर्नल उत्तराधिकार 2018-02

03 उत्तराधिकार 2018 02           

पत्रिका उत्तराधिकार अप्रिल - जुन 2018

आओ, प्रभु येशू

 

यो वास्तवमै भयो - जोसेफ ट्याच

आउनुहोस्, प्रभु येशू - बार्बरा दहलग्रेन

प्रभुको आगमन - नर्मन शोफ

पहिलो अन्तिम हो - हिलारी जेकब्स

माइकल मोरिसन - कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्दैन

शान्त रहनुहोस् - गर्डन हरियो