बप्तिस्मा के हो?

बप्तिस्मा भनेको मसीही परिचयको रीति हो (पहल) रोमी 6 मा, पावलले यो स्पष्ट पारिदिए कि विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहराउनको विधि हो। बप्तिस्मा पश्चात्ताप वा विश्वास वा रूपान्तरणको दुश्मन होइन - यो एक पार्टनर हो। नयाँ नियममा यो परमेश्वरको अनुग्रह र जवाफको बिचको करार हो (प्रतिक्रिया) मानिसको। त्यहाँ केवल एक बप्तिस्मा छ (एफि।::))

इसाई परिचय पूरा हुनका लागि परिचयका तीन पक्षहरू छन्। सबै तीन पक्षहरू एकै समयमा वा समान क्रममा हुनु हुँदैन। तर सबै आवश्यक छन्।

 • पश्चात्ताप र विश्वास - इसाई परिचय मा मानवीय पक्ष हो। हामी ख्रीष्टलाई स्वीकार्ने निर्णय गर्छौं।
 • बप्तिस्मा - चर्चको पक्ष हो। बप्तिस्माको लागि उम्मेदवार क्रिश्चियन चर्चको दृश्य समुदायमा सामेल गरिएको छ।
 • पवित्र आत्माको वरदान - ईश्वरीय पक्ष हो। भगवानले हामीलाई नवीकरण गर्नुभयो।

पवित्र आत्माको साथ बप्तिस्मा

नयाँ नियममा पवित्र आत्माको साथ बप्तिस्माको लागि केवल re उल्लेखहरू छन्। यी सबै उल्लेखहरूले वर्णन गर्दछ - कुनै अपवाद बिना - कसरी कोही इसाई हुन्छ। यूहन्नाले मानिसहरूलाई पश्चात्ताप गर्न बप्तिस्मा दिए, तर येशूले पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। पेन्टेकोस्टमा परमेश्वरले यही गर्नुभयो र त्यसबेलादेखि गर्दै आएको छ। नयाँ करारमा कतै पनि पवित्र आत्माको साथ वा पहिले नै इसाईहरू भएका विशेष शक्ति भएका उपकरणहरूको वर्णन गर्न पवित्र आत्माको साथ बप्‍तिस्मा भन्ने शव्द प्रयोग गरिएको छैन। यो जहिले पनि एक जना इसाई बन्ने भन्नेको लाक्षणिक वाक्यांशको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

सन्दर्भकर्ताहरू हुन्:
मार्क। १: - - समानान्तर खण्डहरू म्याथमा छन्। :1:११; Luk। :8:१;; यूहन्ना १::3।
प्रेरित १: - - जहाँ येशूले यूहन्नाको पूर्व इसाई बप्तिस्मा र पवित्र आत्मामा उनको आफ्नै बप्तिस्माको बीचको भिन्नता देखाउँदछ, र पेन्टेकोस्टमा भएको द्रुत पूर्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ।
प्रेरित ११:१:11 - यसले यसमा जोड दिन्छ (माथिको हेर्नुहोस्) र फेरि स्पष्ट परिचय हो।
१ कोरि। १२:१:1 - यो स्पष्ट पार्छ कि आत्मा हुनुहुन्छ जसले पहिला कसैलाई ख्रीष्टमा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ।

रूपान्तरण भनेको के हो?

त्यहाँ general सामान्य सिद्धान्तहरू छन् जुन प्रत्येक बप्तिस्मामा लागू हुन्छन्:

 • भगवानले एक व्यक्तिको अन्तस्करणलाई छुनुहुन्छ (त्यहाँ आवश्यक जागरूकता र / वा दोषी छ)।
 • भगवान्‌ दिमागलाई ज्ञान दिनुहुन्छ (ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको अर्थको आधारभूत बुझाइ)।
 • भगवानले इच्छालाई छुनुहुन्छ (man muss eine Entscheidung treffen).
 • Gott beginnt den Prozess der Umwandlung.

Die christliche Bekehrung hat drei Gesichter und diese zeigen sich nicht notwendigerweise alle auf einmal.

 • Bekehrung/Hinwendung zu Gott (wir kehren um zu Gott).
 • Bekehrung/Hinwendung zur Kirche (Liebe zu den Mitchristen).
 • Bekehrung/Hinwendung zur Welt (wir kehren um, um nach aussen zu reichen).

Wann sind wir bekehrt?

Bekehrung hat nicht nur drei Gesichter, sie hat auch drei Phasen:

 • Wir wurden bekehrt nach dem Ratschluss Gottes des Vaters, nachdem wir in Liebe dazu vorherbestimmt in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt wurden (Eph. 1:4-5). Christliche Bekehrung wurzelt in der auserwählenden Liebe Gottes, des Gottes, der das Ende von Anbeginn kennt und dessen Initiative unserer Reaktion (Antwort) immer vorausgeht.
 • Wir wurden bekehrt, als Christus am Kreuz starb. Das war die archetypische Umkehr der Menschheit zurück zu Gott, als die Trennwand der Sünde niedergerissen wurde (Eph. 2:13-16).
 • Wir wurden bekehrt, als der Heilige Geist uns die Dinge wirklich bewusst machte und wir darauf reagierten (एफि।::))